Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Bangarwadi By Vyankatesh Madgulkar

Bangarwadi By Vyankatesh Madgulkar

Regular price Rs. 40.00
Regular price Rs. 80.00 Sale price Rs. 40.00
Sale Sold out
Condition
मराठी साहितयकषेतरात मैलाचा दगड ठरलेलं असं हे लोकपरिय पुसतक. तयातलं गाव, तयातली पातरं, तिथलं वातावरण लेखकानं लहानपणी परतयकष अनुभवलेलं. इथलया वाडयावसतया, चोहीकडं पसरलेलं माळरान, तिथं वसलेली धनगरवाडी, मेंढरं आणि ...more
View full details