Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Agnipankh By A.P.J. Abdul Kalam

Agnipankh By A.P.J. Abdul Kalam

Regular price Rs. 69.00
Regular price Rs. 140.00 Sale price Rs. 69.00
Sale Sold out
Condition
तामिळनाडूमधील रामेशवरम या छोटया धरमकषेतरी एका अशिकषित नावाडयाचया पोटी १९३१मधये जनमलेला हा मुलगा महणजेच देशातील 'भारतरतन' हा सरवोचच नागरी सनमान मिळवणारे आजचे डॉ. ए पी जे अबदुल कलाम. या आतमचरितरात तयांनी एका बाजूने आपलया आयुषयातील वयकतिगत आणि वयावसायिक संघरष चितारतारली आहे. अगनी, आकाश, पृथवी, तरिशूल, नाग या घरोघरी पोहोचलेलया नावांचया कषेपणासतरांची जडणघडणही फार सुंदरपणे वाचका ...more
View full details